.

İdari Tayin Şube Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
 • Üniversitemiz birimlerindeki idari kadroların yıllık dolu-boş değişiklikleri ve kadro ihdas işlemlerinin yapılması. Mart ayında birimlerden gelen idari kadro dolu-boş değişiklik tekliflerinin Üniversitemiz bazında birleştirilerek en geç Mayıs ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi.
 • Bu kadroların kesinlik kazanarak Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra kadroların birimlere dağılımını gösteren kadro tenkis-tahsis cetvellerinin hazırlanarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca kontrolünün sağlanması ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün vizesi alındıktan sonra vizeli cetvellerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi.
 • Bu işlemler bittikten sonra dolu-boş kadro değişikliklerinin ilgili birimlere dağıtımı yapılarak dolu kadro değişiklikleri için kararnamelerin düzenlenmesi ve birimlere bildirilmesi.
 • Yıl içerisinde yapılan birimler arası tenkis-tahsis cetvellerinin düzenlenmesi ve vize işlemlerinin yapılarak birimlere bildirilmesi.
 • Kadro defterinin bu değişiklikler doğrultusunda güncelleştirilmesi.
 • Üniversitemize atanan, ayrılan ve mevcut personelin idari kadro defterinde takip işlemlerinin yapılması, bunlarla ilgili yazışmaların yapılması.
 • Birimlerden gelen idari personel naklen atama tekliflerinin değerlendirilmesi, uygun görülmesi halinde ilgilinin muvafakatının istenmesinden sonra atama işlemlerinin yapılması.
 • Üniversitemiz birimlerinde çalışan personelin kurum içi birim, ünvan, sınıf ve derece değişikliklerini yapılması.
 • Üniversitemizde yapılan Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarına göre sınavı kazanan personelin atama işlemlerinin yapılması.
 • Üniversitemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddeleri gereğince istihdam edilen personelin yıllık vize işlemlerinin yaptırılması, sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerinin yapılması.
 • Açıktan atama işlemlerinin yapılması (Tespit edilen açıktan atama yapılacak kadrolara KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler doğrultusunda atama işlemlerinin yapılması ve sonucundan Yükseköğretim Kurulu Baykanlığı, ÖSYM Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına ilgili formların gönderilerek bilgi verilmesi.
 • Açıktan veya naklen atanan idari ve akademik personelin kurum sicil numaralarının verilerek birimleri vasıtasıyla ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine bildirilmesi.
 • Açıktan atanan idari ve akademik personelin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden emekli sicil numaralarının istenilerek verilen emekli sicil numaralarının ilgililere tebliğ edilmek üzüre birimlerine bildirilmesi.
 • Üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personelin nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve kayıtlarımızın güncelleştirilmesi.
 • İdari personelin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvellerinin düzenlenerek Maliye Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığınca vize işlemlerinin yapılmasından sonra personelin maaş bordrolarına intikalini sağlamak için vizeli cetvellerin bütün birimlere gönderilmesi
 • İdari personelin pasaport işlemlerini yapmak. (Kadro derecesi 1-3 arasında bulunan idari personelin için)
 • Üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari personelin; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4. Maddesi gereğince, birimler arasında görevlendirme işlemleri ile görevlendirme iptal işlemlerinin yapılması ve birimlere bildirilmesi.
 • İdari kadrolarla ilgili istatistiki (Aylık, üç aylık ve yıllık kadro bilgilerini içeren) bilgilerin periyodik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi.
 • İstifa eden ve müstafi sayılan idari personelin Rektörlük Onayının alınması ve tebliğ işlemlerinin yapılması.
 • Kurum içi veya kurum dışından gelen dilekçelerin (İş talebi, nakil, görev belgesi vb.) cevaplandırılması.
 • Kurum içi veya kurum dışından gelen yazı ve (İdari kadro ve idari personelle) ilgili istatistiki bilgi isteklerinin cevaplandırılması.

Birimler

 • Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
 • İdari Tayin Şube Müdürlüğü
 • Sicil Şube Müdürlüğü
 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü