.

Akademik Tayin Şube Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
 • Üniversitemiz Birimlerinden Akademik Personel (dolu-boş) kadro değişikliklerinin istenmesi. Birimlerden gelen dolu-boş kadro değişiklikleriyle ilgili çalışmaların sonuçlandırılması ve son şekli verilerek Akademik Personel dolu-boş kadro değişikliklerinin YÖK'e gönderilmesi. YÖK tarafından Başbakanlığa gönderilen ve Başbakanlıkta değerlendirildikten sonra (Devlet Personel Başkanlığı) Resmi Gazetede yayınlanan Dolu-Boş kadro değişikliklerinin Üniversitemiz Birimleri itibariyle dağıtımının yapılması ve yapılan bu dağıtımların (l ve II sayılı Cetveller) ilgili birimlere ve YÖK'e bildirilmesi.(İdari Tayin Şubesi ile koordineli olarak)
 • Birimlerde görevli akademik personelin kadro sıkıntılarını gidermek üzere biriminin teklifi üzerine Rektörlük bünyesinde münhal bulunan kadronun Rektörlük onayı ile takas edilmesi işleminin yapılması ve YÖK'e bilgi verilmesi.
 • Akademik Personel hareketlerinin cetveller halinde her ay YÖK'e bildirilmesi. (İdari Tayin Şubesi ile koordineli olarak)
 • Üniversitemiz Akademik Personel dolu-boş kadro hareketlerinin 3'er aylık dönemler halinde Başbakanlığa (Devlet Personel Başkanlığı) ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.(Bu görev yapılırken İdari Tayin Şubesi ile işbirliği yapılır ve birlikte gönderilir.)
 • Üniversitemizin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için birimlerden öğretim elemanı ihtiyacının istenmesi (ilan öncesi) birimlerden gelen tekliflerinin değerlendirilmesi, taslak halinde Rektörlüğe arz edilmesi, kesinleşen dağıtım kadro cetveline göre YÖK'ten birimlere aktarılması ve kullanma izni istenmesi, YÖK'ten izin geldikten sonra öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için Maliye Bakanlığından açıktan atama izni istenmesi ve nihayet günlük Milli gazetelerden birinde ilanının sağlanması, (Maliye Bakanlığı izni beklenilmeden gazetede ilan verilebilir. Ancak Maliye Bakanlığından izin alındıktan sonra atama yapılacaktır şerhi düşülür.). Günlük gazetedeki ilana ilave olarak sadece Profesör ve Doçentler için Resmi Gazetede ilan edilmesinin sağlanması.
 • Günlük Gazetede ve Resmi Gazetede ilanı çıkan Akademik kadrolara müracaatların kabul edilmesi;
  • Profesör ve Doçent kadrolarına müracaatların Personel Daire Başkanlığımıza yapılmasının sağlanması,
  • Rektörlüğümüz bünyesindeki Okutman ve Uzman kadrolarına müracaatların Personel Daire Başkanlığımıza yapılmasının sağlanması,
  • Birimlerimizdeki Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman (Taşradaki Birimlerde) ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaatların ilgili birimlere yapılmasının sağlanması.
 • Jüri Üyelerinin Tespiti
  • Profesör kadrolarına müracaat edenlerin Jürilerinin Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilmesinin sağlanması,
  • Doçent kadrosuna müracaat edenlerin Jürilerinin Rektörlük Makamınca belirlenmesinin sağlanması,
  • Rektörlük Bünyesindeki Okutman, Uzman kadrolarına müracaat edenlerin Jürilerinin Üniversite Yönetim Kurulunca tespitinin sağlanması,
  • Birimlerdeki Araştırma Görevlisi, Uzman, Okutman (Taşradaki Birimler) Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin Jürilerinin ilgili birimlerce tespit edilerek Rektörlüğe teklif etmelerinin sağlanması, değerlendirme sonucunda Rektörlük Onayının alınması.
 • Öğretim Elemanlarının ataması
  • Profesör kadrosuna müracaat edenlerin ve jürisi belirlenen adayların ilandaki şartlara uygun olarak verdikleri yayınlarının Jürilere gönderilmesini sağlamak ve bu jüri üyelerinin müspet veya menfi raporlarının Rektörlüğümüze gönderilmesini sağlamak, tamamlanan bu raporların Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak, nihayet Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak atama işlemlerini yapmak.
  • Doçent kadrosuna müracaat edenlerin ve jürisi belirlenen adayların ilandaki şartlara uygun olarak verdikleri yayınlarının jürilere gönderilmesini sağlamak ve bu jüri üyelerinin müspet veya menfi raporlarının Rektörlüğümüze gönderilmesini sağlamak, tamamlanan bu raporların Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak, nihayet Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak atama işlemlerini yapmak.
  • Rektörlük bünyesindeki Okutman ve Uzman kadrolarına müracaat edenlerin Üniversite Yönetim Kurulunda tespit edilen jüri üyeleri tarafından sınavlarının usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak ve atama işlemlerini yapmak. (Üniversite Yönetim Kurulunda belirlenen jürilere jüri üyeliklerinin duyurulması, Jürilere ve adaylara sınav yeri, sınav saati, sınav tarihi duyurularının yapılması işlemlerini önceden yapmak.)
  • Birimlerdeki Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin ilgili birimlerce tespit edilen Jüriler tarafından sınavlarının yapılarak Rektörlüğe atama teklifinde bulunulmasının sağlanması, değerlendirmeye müteakip atama işlemlerini yapmak. (Atama tekliflerinde Personel Dairesi Başkanlığınca tespit edilen evrak ve belgelerin eklenmesinin sağlanması)
  • Atama işlemi tamamlanan Akademik Personelin göreve başlatılmalarının sağlanması ile ilgili yazışmaları yapmak (atandığı birime, kendisine ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek) ve göreve başlayanların göreve başlama yazılarının ve eklerinin (Bilgi Derleme Formu v.s.) Rektörlüğümüze gönderilmesini sağlamak.
  • Akademik Personelin herhangi bir nedenle görevinden istifa ederek ayrılması sonucunda Rektörlük Olur'unun alınmasını sağlanmak.
 • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılması
  • İlk defa çalıştırılacaklar
   • Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalışmak istedikleri birimlere müracaat etmelerinin sağlanması, müracaat sonrasında ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararıyla çalıştırılmasına Karar verilmesinin sağlanması, çalıştırılmasına karar verilmesi halinde ilgili birimce Rektörlüğe çalıştırılma teklifinin yapılmasının sağlanması ve bu teklife;
    • Dilekçe ve özgeçmiş (Türkçe olarak)
    • Bilimsel yayınları (Türkçe tercümeli)
    • Son 10 yılda çalıştığı kurumlar listesi.
    • Bilgi Formu (Birimlerince doldurulur.)
    • Çalıştırılma gerekçesi (Birimince hazırlanır)
    • Açık Kimlik Bilgileri
    • Pasaport Fotokopisi
    • Vize Talep Formu (Çalışma vizesinin hangi Dış temsilcilikten alınacağının özellikle Birimince bildirilmesi.)
    • Bilgi Derleme Formu
    • Diploma ve Tercümeleri (Profesör ve Doçent unvanım alanların bu unvanları aldıklarını gösterir belgeler eklenecektir.)
    • Birimin yabancı uyruklu öğretim elemanının çalıştırılması konusundaki Yönetim Kurulu Kararı.

  gibi belgelerin eksiksiz olarak eklenmesinin sağlanması ve birimin bu teklifinin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi sağlandıktan sonra olumlu karara dayalı olarak YÖK'e teklifte bulunulması, YÖK'ün değerlendirmesi sonucunda izin vermesi ve içişleri Bakanlığınca oturma izni verilmesinden sonra Maliye Bakanlığı'na Vize işlemleri için teklifte bulunulması. Maliye Bakanlığınca Vize verilmesi halinde de Maliye Bakanlığınca belirlenen örnek sözleşmenin Yabancı Uyruklu Öğretim elemanına imzalattırılarak Rektörün onayından sonra göreve başlamasının sağlanması.

 • Sözleşmesi Yenilenecekler
  • Çalıştığı Birimince sözleşmesinin yenilenmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararı ve Bilgi Formu ile Rektörlüğe teklifte bulunulmasını sağlamak, yapılan bu teklifin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak ve olumlu karara dayalı olarak YÖK ve Maliye Bakanlığından gerekli iznin alınmasını sağlamak. Bu izinlere dayalı olarak yeni sözleşmenin Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanına imzalattırılarak Rektörün onayından sonra görevine devamını sağlamak.
  • Emekli öğretim elemanlarının çalıştırılması işlemlerinin yapılması ve halen sözleşmeli olarak çalışan emekli öğretim elemanlarının vize ve sözleşme işlemlerinin yapılması.
  • Doçentlik Bilim Sınavı iş ve işlemlerini yapmak:
  • Üniversitemizde Doçentlik Bilim Sınavlarında jüri üyesi olabilecek Profesörlerin isimlerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına bildirilmesi:
   • Doçentlik Bilim Sınavı Jüri Üyeliğinden çekilen Profesörlerin Üniversitelerarası Kurula bildirilmesi.
   • Üniversitemiz fakültelerinde yapılan doçentlik bilim sınavı sonrası hazırlanan tutanakların Üniversitelerarası Kurula gönderilmesi.
  • Dekan, Yüksekokul Müdürü, Enstitü Müdürü, Merkez Müdürü gibi birim yöneticilerinin atama sürelerinin liste halinde takibinin yapılarak her ayın belirli gününde süresi bitenlerin Rektörlük Makamına arz edilmesi yetkisi dahilinde olan birimlere önerdiği kişilerin atama işlemlerini yapmak ve atama yetkisi YÖK'e ait olan (Dekanlar) İdareci atama tekliflerinin Rektör�ün talimatı doğrultusunda YÖK'e teklifte bulunma işleminin yapılması.
  • Rektörlüğe bağlı Yüksekokullardaki Bölüm Başkanlıklarının atama tekliflerinin Yüksekokul Müdürlüklerince yapılıp, Rektörlükçe değerlendirildikten sonra atama işleminin yapılıp ilgili Yüksekokullara gönderilmesinin sağlanması.
  • Birimlerdeki Kurul Üyelerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin usulüne uygun olarak görevlendirilmelerinin yapılarak bilgi için görevlendirilenlerin görev ve isimlerinin Rektörlüğe gönderilmesini sağlamak (üç yıl için) süresi bitenlerin yerine yapılan görevlendirmelerinde bilgi için Rektörlüğe gönderilmesinin sağlanması.
  • Fakültelerdeki Bölüm Başkanlıkları ile Anabilim dalı başkanlıklarına Dekanlıkça yapılan atamaların bilgi için Rektörlüğe gönderilmesinin sağlanması.
 • Lisansüstü eğitim iş ve işlemleri
  • Bir Üniversite Adına Bir Başka Üniversitede 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Lisansüstü Eğitim:
   • Fakültelerin lisansüstü eğitim yapacak Araştırma Görevlilerinin taleplerinin değerlendirilerek Rektörlüğümüze teklif edilmesinin sağlanması. (Tekliflerde müracaat formu, dilekçe, özgeçmiş. Lisans diplomasi ve transkript, LES/ALES Belgesi, yapmışsa Yüksek Lisans ve transkripti, eğitim yapmak istediği konu hakkında en fazla bir sayfalık bilgi gibi belgeler eklenecektir.)
   • Herhangi bir Üniversitede lisansüstü eğitim yaparken Üniversitemize atanan Araştırma Görevlilerinin teklifinin yapılmasının sağlanması. (Lisansüstü eğitim yapmakta olduğu Üniversitenin, Enstitüsünden aldığı danışman raporu, kayıt belgesi ve danışmanının kişi hakkındaki tavsiyeleri birinci bölümdeki eklere ilave edilir)
   • Yapılan müracaatların kontrol edildikten sonra YÖK'e gönderilmesi.
   • YÖK'e yapılan teklifin YÖK'te değerlendirildikten sonra Lisansüstü eğitim yapacak Araştırma Görevlilerini yerleştirildiği Üniversitenin Üniversitemize bildirilmesinden sonra ilgiliye birimi vasıtasıyla bildirilmesi ve sicil şubesinden temin edilen hizmet belgesinin kadro tahsisi yapılan Üniversiteye gönderilmesi.
   • Kadro tahsisi yapılan Üniversite tarafından ataması yapılan Araştırma Görevlilerinin ilişiklerinin kesilmesinin sicil şubesiyle koordineli olarak kesilmesinin sağlanması. (Taahhütname ve kefalet senetlerinin diğer ilişik kesme belgelerine ilave olarak alınması sağlanır.) Lisansüstü eğitime devam eden Araştırma Görevlilerinin eğitimi hakkındaki bilgi akışının Üniversitemiz ile eğitim yaptığı Üniversite arasında yapılmasının sağlanması.
   • 2547 Sayılı Yasa'nın 35. Maddesine göre yukarıdaki belirtildiği şekilde Lisansüstü eğitimini tamamlayan Araştırma Görevlilerinden başarılı olanların Üniversitemize tekrar atamasının yapılması. (YÖK tarafından kadrolarının yeniden Üniversitemize tahsisi yapıldıktan sonra)
   • 2547 Sayılı Yasa'nın 35. Maddesine göre yukarıdaki belirtildiği şekilde lisansüstü eğitimini tamamlayamayan (Başarısız olan) Araştırma Görevlilerinin kadroları YÖK aracılığıyla tekrar Üniversitemize geri aktarılarak atamasının yapılması daha sonra YÖK'ün talimatına bağlı olarak, ilişiğinin kesilmesi ve taahhütname ve kefalet senedi gereği işlem yapılması.
 • 1416 Sayılı Yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Hesabına Üniversitemiz Adına Yurtdışında Lisansüstü Eğitim:
  • Milli Eğitim Bakanlığının YÖK aracılığı ile isteğine göre Üniversitemiz Kontenjanlarının belirlenmesinin Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak sağlanması ve YÖK'e bildirilmesi.
  • YÖK aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen Kontenjandan yapılan sınav sonucunda Üniversitemiz kontenjanından kazananların listesinin Üniversitemize bildirilmesi üzerine ilgili birimlere duyurularak yurtiçi danışman hocasının tespit edilmesinin sağlanması.
  • Bunların eğitimi süresince Milli Eğitim Bakanlığı ile Üniversitemiz öğretim üyelerinden olan Yurtiçi Danışmanı ile eğitimin kontrolü konusundaki yazışmaları yapmak.
  • Yurtdışı eğitimini tamamlayan bu kişilerin Milli Eğitim Bakanlığınca atama istek yazısının Üniversitemize gönderilmesinden sonra mecburi hizmet yükümlüsü olarak atama işlemlerinin yapılması.(ilansız ve sınavsız olarak atanır.)
 • 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi Uyarınca Yurtdışında Lisansüstü Eğitim; (YLS-Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Sınavı):
  • YÖK'ün Üniversitemiz kontenjan sayısını Üniversitemize bildirmesi üzerine Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak bu kontenjanların birimlere göre dağıtımı yapılıp YÖK'e bildirilmesinin sağlanması.
  • YÖK tarafından yapılan sınav neticesinde Üniversitemiz kontenjanından kazananların listesinin Üniversitemize bildirilmesinden sonra kazanan adayların atama işlemlerinin yapılması. (Kazandı belgesi ve normal atama tekliflerinde istenen belgeler eklenir.)
  • Ataması yapılan YLS Araştırma Görevlilerinin Yurtdışında Lisansüstü eğitim yapabilecek düzeyde dil seviyesine gelebilmeleri için dil kurslarına gönderilmesi (YÖK tarafından belirlenir.)
  • Yurtdışına gönderilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması;
  • Yurtdışındaki YÖK'ün belirlemiş olduğu Üniversitelerden Akseptans sağlaması halinde işleme başlanır. Akseptans ve Türkçe tercümesi, dil skoru belgesi, dilekçe, özgeçmiş, lisans diplomasi ve traskripti varsa master diplomasi ve traskripti, kazandı belgesi, askerlik durum belgesi, heyet raporu, nüfus cüzdan sureti, gibi belgeler istenir. Fakültesi aracılığı ile gönderilen bu teklif Rektörlük YLS İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca görüşülür. Uygunluk kararına dayalı Üniversite Yönetim Kurulu'na sunulmasının sağlanması. Üniversite Yönetim Kurulunda uygun kararına dayalı olarak YÖK'e teklifte bulunulması sağlanır. Yurtdışına gönderilmesi YÖK tarafından uygun görülen Araştırma Görevlilerinin yurtdışına çıkma işlemlerinin yapılmasının sağlanması (Pasaport ve îdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında iki aylık Yurtdışı burs ücretinin alınması.)
  • Yurtdışı görev süresinin uzatılmasının danışman raporları ve faaliyet raporları doğrultusunda kişinin talebi üzerine Fakültesinin, YLS izleme ve Değerlendirme Komisyonunun ve nihayet Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu kararlarına dayalı olarak YÖK'e teklif edilmesini sağlamak.
  • YÖK'e yapılan bu teklifin uygun kararından sonra ilgilinin Pasaport süresinin uzatılması, birimi aracılığıyla ilgiliye tebliği, Yurtdışı bursunun devam etmesi için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması.
  • Burslu uzatmalar sonunda ihtiyaca göre eğitimini tamamlayabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yukarıda belirtildiği gibi Fakültesinin teklifi, YLS İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı'nın uygun kararı ile uzatılarak. Pasaport süresinin uzatımı, ilgiliye birimi aracılığı ile tebliğ ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması. (Her uzatma için ilave kefalet senedi alınır.)
  • Yurtdışı eğitimini başarılı olarak tamamlayanların Üniversitemizdeki görevine başlatılmalarının YÖK'e bildirilmesinin askerlik durumunun Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesinin. Fakültesince İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesinin sağlanması, mecburi hizmet süresi hesaplanarak sicil şubesine bildirilmesinin sağlanması.
  • Lisansüstü eğitimini tamamlayıp Üniversitemizde göreve başlayanların YÖK Yürütme Kurulunun 09.10.1992 tarih ve 92.34.939 Sayılı Kararı doğrultusunda Üniversitemiz ihtiyacına göre Öğretim Üyeliğine atama işlemlerinin yapılması.
   Yurtdışında Lisansüstü eğitimde başarısız olanların Taahhüt ve kefaletnameye göre ilişiğinin kesilmesi ve diğer işlemlerinin yapılması için Hukuk Müşavirliğimize iletilmesinin sağlanması.
 • Yurtiçinde Lisansüstü Eğitim (YLE) 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca:
  • YÖK tarafından istenen kontenjanlar, birimlerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayalı olarak YÖK'e bildirilmesi.
  • YÖK tarafından yapılan sınavda Üniversitemiz kontenjanından sınavı kazananların Üniversitemize bildirilmesinden sonra birimleri tarafından müracaatlarının sağlanarak, Rektörlüğümüze atama teklifinde bulunulmasını sağlamak ve atama işlemlerini yapmak.
 • 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca Yurtdışında Lisansüstü Eğitim:
  • Üniversitemizde görev yapmakta iken, Yurtdışından temin ettiği burslara ve akseptanslara dayanılarak biriminin teklifi Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu kararına dayalı olarak Rektörlüğün onayı ile Yurtdışında görevlendirme işlemlerinin yapılması ve gerekirse süre uzatılmasının aynı yollarla yapılmasının sağlanması
  • 18- 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi ve Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince yapılan Yurtdışı görevlendirmeleri işlemlerinin yapılması
  • 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesine göre başka Üniversitelerden Üniversitemize görevli gelmek isteyenlerin Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile YÖK'ten ve Üniversitesinden görevlendirme izninin istenmesinin sağlanması
  • Birimlerde ilk defa veya naklen göreve başlayan Öğretim Elemanlarına Bilgi Derleme formlarının doldurtturularak ÖSYM'ye gönderilmesinin sağlanması.
  • Her yıl Kasım ayında ÖSYM Başkanlığınca gönderilen öğretim elemanlarına ait idari Görev ve hata mesajları listelerinin düzeltilerek, 2547 Sayılı Kanunun 40. Maddesine göre görevlendirilen Öğretim elemanlarına ait formlarla (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tamamlattırılarak) birlikte ÖSYM Başkanlığına gönderilmesi.
  • Lisansüstü eğitim yapan Araştırma Görevlilerinin askere sevk tehiri işlemleri.
   • YLS kontenjanında olanların Başkanlığımızca yapılması.
   • 5. Madde uyarınca görevlendirilenlerin bağlı bulunduğu Enstitü tarafından yapılmasının sağlanması.
   • Sevk tehirine neden olan olayın ortadan kalkması ile birlikte tehir işleminin iptal edilmesinin sağlanması.
  • Yurtdışı görevlendirmelere ait hizmet pasaportu, 1-3 derecede bulunan Öğretim Elemanlarının Yeşil pasaport alma işlemlerinin yapılmasının sağlanması.
  • Üniversitemiz Faaliyet Raporu hazırlıkları;
  • Üniversitemiz Bütçe Hazırlıkları ve istatistiki bilgilerin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.

Birimler

 • Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
 • İdari Tayin Şube Müdürlüğü
 • Sicil Şube Müdürlüğü
 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü