.

Personel Şube Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
 • Birimlerden gelen, akademik personelin terfi tekliflerinin değerlendirilerek onaylarının alınması ve birimlere dağıtımının yapılması.
 • Üniversitedeki idari personelin (657 Sayılı Kanuna Tabi) terfilerinin değerlendirilerek onaylarının alınması ve birimlere dağıtımının yapılması.
 • Akademik ve idari personelin terfilerinin değerlendirilmesinde esas teşkil eden olumsuz sicil raporu alan personelin isim listesinin sicil şubesinden istenmesi.
 • Birimlerden Yönetim Kurulu Kararları ile birlikte gelen. Akademik Personelin görev süresi uzatımı tekliflerinin değerlendirilmesi, onayının alınması ve birimlere dağıtımının yapılması.(Kadrosu Rektörlükte olan ve görevlendirildiği birimde Yönetim Kurulu olmayan Akademik personelin görev süresi uzatımları. Üniversite Yönetim Kurulu Kararına dayandırılır) Daire Başkanlıklarında ve idari görevlerde bulunan akademik personelin görev süresi uzatımlarım ilgili Daire Başkanı veya amiri, hazırlanan formatı doldurarak Rektörlük Makamına teklifte bulunur.
 • Akademik ve idari personelden yönetici konumun da olanların çeşitli nedenlerle görevleri başında bulunamamaları (izin. rapor, istifa, gibi) durumunda, vekalet tekliflerinin değerlendirilerek onaylarının alınarak ilgili birime gönderilmesi.
 • Akademik ve idari personelin yurt içi yolluklu ve yevmiyeli görevlendirme teklifleri ve akademik personelin yurt içi akademik çalışmalar için yolluklu-yolluksuz, yevmiyeli-yevmiyesiz görevlendirme tekliflerinin değerlendirilerek onayının alınması ve 2547 Sayılı Kanunun 39 Maddesi ve Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik gereğince yapılan yurt içi görevlendirmeleri işlemlerinin yapılması ve birimlere dağıtımının yapılması.
 • Akademik ve idari personelin aylıksız izin (askerlik izni dahil) tekliflerinin değerlendirilerek onayının alınması ve ilgili birimlere dağıtımının yapılması Alınan ücretsiz izinin bitiş tarihinden önce mazeretin ortadan kalkması ve ilgilinin aldığı ücretsiz izinin tamamını kullanmadan göreve başlama isteğinde bulunması halinde, ücretsiz izin iptali onayının alınması. Aylıksız izin dönüşü birimleri tarafından göreve başlamaları bildirilen personelin, idari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı�na bildirilmesi.
 • Rektörlük personelinin izin işlerinin takibinin ilgili birimlerce yapılmasının sağlanması. Personel Daire Başkanlığımızın personelinin izine ayrılma ve izin takibi işlerinin yapılması.
 • Üniversitemiz birimlerindeki ve Rektörlükteki personelin hastalık raporlarının sıhhi izine çevrilmesinin ilgili birimlerce yapılmasının sağlanması. Personel Dai.Bşk.daki personelin hastalık, izinlerinin sıhhi izine çevrilmesi işlerinin yapılması.
 • Başka üniversitelerden gelen (kendi personeli için hasta sevk isteğinde bulunanlardan) diğer üniversite personelinin hasta sevk işlemlerinin yapılması. Rektörlüğümüze bağlı birimlerdeki personelin (Fak.-Yük.Ok.) hasta sevklerinin birimlerince yapılmasının sağlanması.
 • Akademik ve idari personelin disiplin ve soruşturma işlemlerinin yapılması.
 • Akademik ve idari personelin personel kimlik isteklerinin değerlendirilerek tanzimi ve ilgili birimlere dağıtımının yapılması.
 • Rektörlükteki personel ile üniversitemize bağlı birimlerdeki personel ile ilgili duyuruların ilgili birimlere yapılması.
 • Üniversitemizdeki aday memurların adaylık eğitiminin hizmet içi eğitimi şubesince yapılıp asalet onayı yapıldıktan sonra personel şubemize devredilen bu personelin terfisinin, askerlik değerlendirilmesinin yapılarak asil memur kararnamelerinin hazırlanması.
 • Personel Dairesi Başkanlığı'na gelen-giden evrakın kaydının yapılması ve başkanın havalesinden sonra ilgili şubelere dağıtımının yapılması. Bu işlerin mevzuatına uygun ve düzenli yürütülmesinin sağlanması.
 • Başkanlığımızın Daire içi yazışmalarını yapmak. Daire içi görev dağılımı yazılarının hazırlanıp ilgililere tebliğinin yapılması.
 • Üniversite personelimizin herhangi bir şekilde izinli veya görevli olmaları nedeniyle üniversitemiz dışında bulundukları sırada hastalanmaları halinde ilgili sağlık kurumlarına hasta sevklerinin diğer üniversitelerce yapılabilmesi için tedavi giderlerinin üniversitemizce yapılacağının bildirilmesi ile ilgili yazışmaların her mali yıl basında yapılması.
 • Daire Başkanlığımızın yoğaltım malzemesi ve demirbaş ihtiyacının şubelerle koordine edilerek tespit edilmesi ve İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığından yazılı olarak talep edilmesi.
 • Başkanlığımızın bilgisayarlarında kullanılan programlarda ve bilgisayarların kendisinde meydana gelen arızaların giderilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na yazılı istekte bulunmak.
 • Başkanlığımızın haftalık faaliyet raporuna esas teşkil eden çalışmaları şubelerden toplayarak tek rapor haline getirilmesinin sağlanması ve başkana sunulması.
 • Üniversitemiz bülteninde yayınlanması uygun görülen başkanlığımızla ilgili haberlerin haftalık olarak bülten halinde Genel Sekreterliğe sunulması.
 • Rektörlüğe, Genel Sekreterliğe ve Tahakkuk memurluğuna vekalet için alınan Olurlardan birer suret Bütçe Daire Başkanlığına ve idari Mali işler Dairesi Başkanlığına dağıtımının yapılması.
 • Daire Başkanının vereceği diğer işlerin yapılması.

Birimler

 • Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
 • İdari Tayin Şube Müdürlüğü
 • Sicil Şube Müdürlüğü
 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü