.

Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
 • Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereğince her yıl Haziran Ayında Hizmet İçi Eğitim Kurulunun toplanmasını sağlayarak, yıllık hizmet içi eğitim programının yapılmasını sağlamak.
 • Kurulda kesinleşen Hizmet İçi Eğitim Programını numaralandırarak, Rektörlük onayına sunulmasını sağlamak ve onaydan sonrada uygulama ile ilgili işlemleri başlatmak.
 • Hizmet İçi Eğitim Programının uygulanması esnasında hizmet içi eğitimle ilgili olarak hizmet içi eğitim türünü, hizmet içi eğitim merkezini, hizmet içi eğitim zamanını, hizmet içi eğitim süresini, hizmet içi eğitime katılacakları hizmet içi eğitim merkezi müdürlüğünü, hizmet içi eğitim programı yöneticisini, hizmet içi eğitim görevlilerini tespit ederek gerekli Rektörlük Onayının alınmasını sağlamak, görevlilere ve hizmet içi eğitime katılacaklara duyurunun yapılmasını sağlamak ve uygulamayı başlatmak.
 • Hizmet içi eğitimin türü kurs ise eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara başarı belgesinin verilmesini. Hizmet içi eğitimin türü seminer ise seminer sonunda seminere katılanlara katılma belgesinin verilmesini sağlamak. Verilen bu belgelerin kayıtlarının defterine düzenli bir şekilde işlenmesini sağlamak.
 • Hizmet içi eğitime katılmayanlar hakkında yasal işlemin yapılmasını sağlamak ve her ne suretle olursa olsun hizmet içi eğitiminin 1/3 üne katılmayanların o hizmet içi eğitimlerinin iptalini sağlamak.
 • Hizmet içi eğitim programında planlanan aday memurların adaylık eğitimlerinin Devlet Memurları Kanununun aday memurlarla ilgili genel yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak (Temel, Hazırlayıcı ve Staj Eğitimi).
 • Bir üst göreve atanacakların eğitiminin ve sınavının YÖK Başkanlığının görevde yükselme yönetmeliği ve yönergesi çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
 • Hizmet içi eğitimle ilgili gerekli ödeneğin tahsis edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Hizmet içi eğitim sonunda alınan belgelerin görevde yükselmede, naklen atamalarda ve görev değişikliklerinde dikkate alınarak değerlendirilmesi konusunda yasal teklifler hazırlamak.
 • Hizmet içi eğitimle ilgili istatistikî bilgilerin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesini sağlamak.
 • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ve bu yasada değişiklik yapan 5198 Sayılı Yasa gereğince üniversitemizde görev yapan Akademik ve İdari Personelden Kamu Görevlileri Sendikalarına üye olanların üyelik giriş ve çıkışlarını takip etmek, gerekli yazışmalarını yapmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına her yıl Mayıs ve Kasım ayları sonunda mevcut üye kayıtlarını gösterir cetvelleri yazılı ve elektronik ortamda hazırlayarak göndermek.

Birimler

 • Akademik Tayin Şube Müdürlüğü
 • İdari Tayin Şube Müdürlüğü
 • Sicil Şube Müdürlüğü
 • Personel Şube Müdürlüğü
 • Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü